ساخت انواع انکر بولت یا استاد بولت در گرید های 8.8 یا ,5.6 یا 4.8 با متریال اولیه ck45 , mo40

ساخت انواع انکر بولت یا استاد بولت در گرید های 8.8 یا ,5.6 یا 4.8 با متریال اولیه ck45 , mo40 1397/6/29 5:28:36

Project Description

Stud bolt or anchor bolt Full threaded or part threaded Can be product in grade 8.8,5.6,4.8, Material ck45 or mo40

ساخت انواع انکر بولت یا استاد بولت در گرید های 8.8 یا ,5.6 یا 4.8 با متریال اولیه ck45 , mo40